Учим днес, за да успеем утре!
ВАЖНО!!! ЗА НВО - 7 КЛАС 
Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители,

СОУ" Неофит Рилски", Бансконасочва вниманието Ви към върху някои основни моменти от кампанията:

НАЧАЛОТО НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ Е 10.00 ЧАСА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПИТИТЕ – НВО – 60 минути, втори модул – 90 минути

Приемният изпит по български език и литература е на 21.05.2014 г., математика на23.05.2014 г. Те се полагат в училището, в което учениците завършват VII клас. Изпитите се състоят от два модула - тест от Национално външно оценяване и модул, включващ допълнителни въпроси и задачи.

Приемните изпити се полагат на територията на областта, в която ученикът завършва VІІ клас.

Изпитите за проверка на способностите по:

·        изобразително изкуство /на 04.06.2014 г./ и музика /на 05.06.2014 г./ за всички ученици от областта се полагат в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Благоевград;

В училището, Вие ще получите до 16.05.2014 г. служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за всеки кандидат.

На изпитите учениците:

11.1.1.  се явяват в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;

11.1.2.  заемат определените им места не по-късно 9,45 часа;

11.1.3.  предават на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;

 

11.1.4.носят и ползват за изпита:

 

11.1.4.1.  син цвят химикалка;

11.1.4.2.  по математика - и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;

 

11.1.5.  изслушват инструктаж за правата и задълженията си по време на приемния изпит, както и по отношение на изискванията за анонимност на изпитната работа;

11.1.6.  получават необходимите изпитни материали;

11.1.7.  под контрола на квесторите отделят идентификационната бланка от листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да го залепват;

 

11.2.  по време на приемния изпит:

11.2.1.  пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;

11.2.2.  не ползват  коректори, калкулатори, справочници и  мобилна комуникационна техника;

11.2.3.   не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

11.2.4. не подсказват и не преписват;

11.2.5.не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

 

11.2.6. не напускат изпитната зала:

11.2.7.1. по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

11.2.7.2.   след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят по допълнителния модул;

 

11.2.8.при работа с изпитните материали:

11.2.8.1.   получават тестовете и започват работа след обявяване на началния час от квестора;

11.2.8.2.   след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, поставят листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатват, след което го поставят в големия хартиен плик, без да го запечатват; за учениците, които няма да работят по допълнителния модул, се прилага процедурата, описана в 11.3.1.

11.2.8.3.   изслушват един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта по БЕЛ;

11.2.8.4.   получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите;

11.2.8.5.   по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста нямат право да си водят бележки;

11.2.8.6.   по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка.

11.3.  след приключване на приемния изпит:

11.3.1.    на работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, я поставят в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул, черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават го заедно с тестовата книжка на квестора, неизползвания свитък за допълнителния модул и неизползваните листове за чернова и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала;

 На вниманието на ученици и родители

1. Заявление за полагане на изпита за проверка на способностите по музика и изобразително изкуство се подава в училището, в което ученикът се обучава в VIIклас в срок от 07.05 – 13.05. 2014 г.

Tаксата за изпит за проверка на способностите /изобразително изкуство и музика/- прием след завършен VІІ клас, е 6,00 лв.

Таксата се плаща по сметката на РИО-Благоевград

IBANBG06STSA93003190012501

BIC : STSABGSF

Таксата се внася за всеки отделен изпит за проверка на способностите преди подаване на заявлението за допускане до конкурс.

Таксата може да се внесе в удобния за Вас банков клон.

Учениците без един родител не заплащат такса.

При попълване на вносната бележка се записва името на ученика и за кой изпит е таксата.

Ученици, които ще се явяват на Национално външно оценяване по БЕЛ и Математика, не подават заявления за явяване на изпит.

НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО”25 март- ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО” – с този надпис върху дъските в ...

НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

”25 март- ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО” – с този надпис върху дъските в класните стаи започнаха проявите в СОУ” Неофит Рилски”, посветени на търпимостта и разбирателството помежду ни. Учениците и учителите през целия ден носиха специален знак, изработен от седмокласниците под ръководството на Марияна Недева Георгиева – педагогически съветник в училище . В началото на първия учебен час всеки преподавател обясни пред учениците необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия, защото училището е мястото, където се изграждат основите на бъдещата реализация на всеки ученик и формиране на качеството търпение в личността като гарант за устойчивостта на цялото общество към предизвикателството на времето.

В час по български език и литература в V, VІ и VII клас, учениците дискутираха върху няколко теми, свързани с търпението. За този ден бяха изработени две табла и маска на търпението, поставени на входа на училището, а най-търпеливите учители заслужено получиха Грамота.

В часовете по информационни технологии бяха изготвени презентации за Деня на търпението и празника Благовещение.

Със своето поведение учениците показаха, че разбират посланието на Деня на търпението.

  УЧЕБНА  2013/2014 ГОДИНА

 

СОУ" Неофит Рилски" гр. Банско
Уеб сайт в alle.bg